January 2015 – Speeches for Terra Taurina

A series of introduction speeches I translated for Terra Tauina back in January 2015. In return for this translation Taurini welcomed me into their toutā with a new name, Argiotalos. Attlopūr svūs, kõbrogoi!

This time the speech is in their native Cisalpine dialect of Gaulish (note the distinctive nasalised vowels):

Vergomaros

Emmi Vergomāros, mapos vinnomarkī                                                                               viros Stearās Catumor, atīr Isarās                                                                               kavaros rīspe Terrās Taurīnās.

Veidū Deivoisu Senoisupe vikū!

Nerton in lāmā, meidon in kridiei,                                                                                 kĩges ẽter kĩgetās, in āivestei sonnei samali in oliei!

Beraseti mātīr dumnī kammanā imā,                                                                     beraseti me avelos, atekomarkiset boudi me.

Steara Catumor

Emmi Stearā Catumor, rīkanā Taurīnon,                                                                           bena Vergomārī rīs, gegmar in toutā Ãbronīkā,                                                         etik nū in veniā vinnomarkī.

Vokelete! Tū routkkās verdergās,                                                                                           gutus tos tormāti in gārisu branī,                                                                                           pos ãku teigesi; mā bena te berte,                                                                           arevopeillaseti mātīr keiniāi!

Bueti vinnon pennon greinā,                                                                                             bueti bordos lānos baragon kurmiionpe,                                                                     sezatrīs britan reidī, erasõt Deivī tī sāmian.

Devisarno

Emmi Devisarno, vinnos Ogmiū Gobannūpe,                                                                 viros Vidorandās dervonnā, bardos gobanspe Terrās Taurīnās.                             Gutū kladibūve, dīvedon ton rotaxte,                                                                                 etik anuan tolĩpiiū in andīvedoklādon,                                                               anuanosaxton Ade anulatibi tīresos imī.

Vinnosassõti Deivī boudiā tā, gariseti toutā anuan,                                                     etik bueti amaron andīvedon nāmãton

Vidoranda

Emmi Vidorandā, Māter Kingetī,                                                                               rādiiū are druidan, emmi dervonnā benape Devisarnī gobans.

Teige vo skātovā branon Catuboduās marvāve.                                                   Loskiseti tenes tā testākū, linasõti vāletiā kãtlāpe tegos ton,                                      bueti kurmi dagonoviion.

Maponos Segovalos

Emmi Maponos Segovalos, deivotigernos iovẽkos katovon,                                       maglos veniās weidoturkī, aurigā rīgos Vergomāros,                                         mapos Alcovindī etik viros Andonnās bena.

Lāmā imā teigeti pos talamonan, gutus imos avelei garieti,                                       krovon imon ezi tunnā moreis, kridion imon loskīti aidū,                                 dīvedon ton rotaxte, nū etik navan atekū.

Tāisesati komniā tīresi tei, anation bivon bisieti,                                                     etik pāpolation bibrāti ausarin noviian.

Kalgomorico

Emmi Kalgomorico, orbos Lugous, au tīresei Ãbronon.                                       Emmi gdonios engarietiio toutās gārī imū, etik adbundenti eson teixtan!

Emmi gniions koriī, skeitos Vergomārī, rīs Taurīnon. Emmi riios!

Nāmãs, toteige veidū kladibei imei, etik atekomniā enepon imon,                       bisieti tigu adpisiesiio ion temellos ver te totudeti.

Komtearkiiū samalī karãtan, kon bodian etik biie dervos,                                     mā vīrolānos biiesi, tī bisieti voretus imos.

Komnertos

Emmi Komnertos, dervos. Rādiiū are Artalon, artos alton,                               konavions tīreson Cicnous, in iomi adtrebāmu dagū.                                          

Vanus Roumanon, emmi esio skeitos,                                                                                 esio bisitio tigernokaros vīrolānospe,                                                                       kretimā rīgati are menuan, etik bratus bibrāti dīgalan.

Dugilovatis

Emmi Dugilovatis Ãbronon, kerdā meiniion,                                                           rādītiio kãti Deivūs, kerdā Terrās Taurīnās.

Krovon teisseti are grāvan, svesseti avelos etik ne buesi eti.                         Vinnosasseti bivobitus te.

Brictadona

Emmi Brictadonā, duxtīr ausareis.                                                                               Kerdās soitospe in vextāsu imāsu sẽti.                                                                 Bormios artos keilios imos ezi.

Gaisos imos te viunāti, kīkan bisieti bivoton mīlon,                                                 etik anation ne ulidosisazeti kãti Deivūs.

Toteigū samalī karãtan, vinnosassõti Deivī tegos,                                                     etik bisieti bordos lānos. Bueti sẽtus reīdis.

Posted in Translations | Tagged , , , , , | Leave a comment

October 2014 – Nerton Boudipe

I was asked to translate this anthem, Nerton Boudipe (‘Strength and Victory’ in Gaulish) by my friend Davide Devisarno Inghingalo of Terra Taurina, a toutā from the North of Italy (their website can be founded here: https://terrataurina.wordpress.com/).

In noxti cornos sueiðos eð.                                                                                     Nāmantes oncon uerduorābos sent.                                                                   Cladibos, sceitos, catubarrospe lāmā,                                                                           etic catus te gariet.

Cridion touon caletū loutet.                                                                                     Cingetes are te anānt.                                                                                                           Sindei gdū touā eð, enter brāterās,                                                                               ueidū mārorīgei touūi.

Nū pennon anatous eð.                                                                                           Nāmantes are snīs ollūs.                                                                                                   Geiðī cādon touon urit uinton,                                                                             rādisuānt āiueðon cauaron buet.

Taurīnī boudīcī buont,                                                                                                       nerton riiotūspe les eiūs.                                                                                                     Cane, barde māre, scetlā sīrā,                                                                                                 ambi sūs bisiontio boudīcī pāpā amsterā.

Bnās māterespe ne ciete etito,                                                                                                 mā caros rosengaðe.                                                                                                   Cadaðomos are toutan,                                                                                                       crouon celtīcon ne maruaset.

Comniās caranton caðon,                                                                                                         ne toromnomor eiūs.                                                                                                           Con senamiatibos carobos sent,                                                                                             in Antumnei ulidā mārā bisiet.

Nū pennon amsterās anson eð.                                                                                       Āiueðon alion rogabaðe.                                                                                                 Cladibos, sceitos, catubarrospe lāmā,                                                                                   etic catus linat.

Posted in Translations | Tagged , , , , , | Leave a comment

May 2013

A speech I translated for the Celtic Heritage Society in Bulgaria. It can be heard at 01:47 in the video below.

Posted in Other | Tagged , , | Leave a comment